REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Strój wypożyczany jest na 3 dni ( wypożyczenie dzień przed imprezą, oddanie dzień po imprezie).
 2. Wypoży­cza­jący zobow­iązany jest podać wypoży­czalni swoje aktu­alne dane osobowe: adres i numer tele­fonu. Dane te będą wyko­rzys­tane wyłącznie do celów obsługi umowy wypoży­czenia. Admin­is­tra­torem udzielonych infor­ma­cji doty­czą­cych danych osobowych jest Krzysztof Bulanda, Tylna 10 Tarnowskie Góry, będący pod­miotem prowadzą­cym Wypożyczalnię BuBu.  Dane w w/​w zakre­sie są przetwarzanie dla potrzeb pro­cesu obsługi wypoży­czenia stroju na czas trwania umowy, zgod­nie z art.6 p.1 Roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016⁄679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE Ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych.
 3. Stroje można rezerwować tylko osobiście po wcześniejszej wizycie u nas, wybraniu, przymierzeniu konkretnego stroju i uiszczeniu opłaty za wypożyczenie lub wpłaty zadatku za rezerwację. Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych ani mailowych.
 4. W momencie dokonywania rezerwacji stroju z kilkudniowym wyprzedzeniem, pobierany jest bezzwrotny zadatek 10 zł.
 5. Wypoży­czal­nia pobiera z góry opłatę za wypoży­cze­nie stroju na pod­stawie cen­nika wypoży­czalni obow­iązu­jącego w dniu wypoży­czenia oraz kaucję stanow­iącą zabez­piecze­nie zwrotu stroju.
 6. Wypoży­c­zony strój wraca czysty, wyprany ( może być mokry w stanie do wysuszenia), kom­plet­ny i nie gorszy w sto­sunku do stanu, w jakim został wypoży­c­zony.
 7. Za oddanie niewyczyszczonego stroju wypożyczalnia pobiera 20 zł z kaucji zwrotnej.
 8. Za zniszczenie wypożyczonego stroju klient ponosi odpowiedzialność finansową w zależności od charakteru zniszczenia.
 9. W przy­padku nie zwróce­nia stroju w uzgod­nionym ter­minie, wypoży­czal­nia pobiera dodatkową opłatę 10 zł za każdy dzień zwłoki. Kwota ta będzie odliczana od zwrotu kaucji.
 10. Osoba wypoży­cza­jąca ponosi odpowiedzial­ność za wypoży­c­zony strój od momentu wypoży­czenia do chwili zwrotu stroju pra­cown­ikowi wypożyczalni.
 11. Wypoży­czal­nia wyraża zgodę na samodziel­nie pranie i czyszcze­nie stro­jów o ile pro­cesy pra­nia ich nie niszczy. Zaleca się pranie chemiczne (dla tzw tkanin trud­nych) lub ręczne z delikat­nym odwirowaniem z workach zabez­piecza­ją­cych tkaniny delikatne. Wypoży­czal­nia wyraża zgodę na samodziel­nie pra­sowanie stro­jów w sposób, który nie będzie prowadził do uszkodzeń stroju, aplikacji i naszywek.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 roku.